POŘADATELÉ
TJ Slovan Žďár nad Sázavou
firma PLOCEK Žďár nad Sázavou
Ředitel závodu
Milan Plocek  - Žďár nad Sázavou
Hlavní rozhodčí
Pavel Raus  - Sobotovice
Technický ředitel
Milan Plocek jr.  - Vepřová
Lékař závodu
poliklinika  - Žďár nad Sázavou
KONTAKT :
MILAN PLOCEK - Brodská 47, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail  : milanplocek@seznam.cz
           
telefon : +420 607 607 289
info     : www.vysocinatour.sweb.cz
R O Z P I S
TERMĺN A PROGRAM ZÁVODU

1.srpna 2019                        1.etapa  -  125,0 km
Přibyslav - ulice Gen. Luži                                        49°34'48.6"N 15°44'31.8"E

2.srpna 2019                        2.etapa  -  134,3 km
Polička - Palackého náměstí                                     49°42'51.5"N 16°15'58.3"E

3.srpna 2019                        3.etapa  -  129,2 km
Bystřice nad Pernštejnem - Masarykovo náměstí        49°31'25.2"N 16°15'36.1"E

4.srpna 2019                        4.etapa  -    81,8 km
Bystřice nad Pernštejnem - Masarykovo náměstí        49°31'25.2"N 16°15'36.1"E
    Celková délka závodu :       470,3 km            
                           
STARTUJÍ
muži "U23" a "Elite" --- 4 až 6-ti členná družstva (klubová, smíšená, regionální).
Přihlásit se mohou i jednotlivci, kteří budou zařazeni do MIX družstev při prezentaci.
PŘIHLÁŠKY
do 18.7.2019 - pouze na přiloženém formuláři " PŘIHLÁŠKA ". ** NEPŘIHLAŠOVAT přes ČSC **
 
V přihlášce musí být uvedeno : 
1. celé jméno závodníka ** 2. národnost ** 3. klubová příslušnost ** 4. UCI ID kód ** 5. číslo licence
Pořadatel do 24.7.2019 potvrdí start - účast.
PODMĺNKA STARTU
Závodu se mohou zúčastnit závodníci, kteří mají platnou licenci pro rok 2019.
Zahraniční účastníci nejsou pořadatelem zdravotně pojištěni, proto se každý musí prokázat zdravotním pojištěním pro pobyt v ČR.
KANCELÁŘ ZÁVODU - PREZENTACE (JURY) 49°33'58.4"N 15°55'55.5"E
Střední škola obchodní - ulice Komenského 10 ** Žďáru nad Sázavou (po dobu závodu)
Výdej startovních čísel dne 1.8.2019 od 8.30 do 9.15 hodin.
Porada vedoucích družstev v kanceláři závodu 1.8.2019 v 10.15 hodin.
STARTOVNÍ ČĺSLA
Každý závodník obdrží dvě zádová a jedno rámové startovní číslo, která bez jakýchkoliv úprav musí nosit po celou dobu závodu.
Za ztracené či poškozené startovní číslo bude účtována náhrada 300,- Kč.
PŘEDPIS
Závod se jede podle platných pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Etapy se jedou za normálního silničního provozu
s omezením při průjezdu křižovatkami, přesto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení Zák.č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti Rozpisu z důvodu nepředvídaných okolností. 
PODPISOVÉ ARCHY
Každý závodník je povinen se osobně podepsat nejpozději 15 minut před startem každé etapy do podpisových archů, které budou k dispozici
v prostoru startu.
HODNOCENÍ ZÁVODU
A. Soutěž jednotlivců
V závodě budou hodnoceni pouze ti závodníci, kteří dokončí jednotlivé etapy v časovém limitu 10% z času vítěze etapy.
Tento limit může být z důvodu nepředvídaných okolností upraven či zrušen.
Vítězem této soutěže se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap včetně bonifikací a trestů.
  Bonifikace cíl  
       sekund 10*6*4
V případě rovnosti časů v celkovém hodnocení u více závodníků rozhoduje :
a/  nižší součet umístění v jednotlivých etapách
b/  lepší umístění v poslední etapě
Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat.
B. Soutěž bodovací
Po dojezdu každé etapy obdrží závodníci v cíli tyto body :
 
1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo 6.místo 7.místo 8.místo 9.místo 10.místo 11.místo 12.místo 13.místo 14.místo 15.místo
25 20 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Vítězem soutěže se stane závodník s nejvyšším součtem bodů.
Při rovnosti bodů u více závodníků v celkovém hodnocení rozhoduje:
a/ vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách
b/ lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivců
Vedoucí závodník této soutěže obdrží fialový trikot, ve kterém je povinen startovat. 
                           
C. Soutěž vrchařská                        
Vítězem soutěže se stane závodník s nejvyšším součtem bodů.                
                     
Bodování na VP : 1.místo 2.místo 3.místo                    
bod   4 2 1                    
                           
Při rovnosti bodů u více závodníků v celkovém hodnocení rozhoduje:              
                                    
a/ vyšší počet vítězství v jednotlivých prémiích                  
b/ lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivců                  
                           
Vedoucí závodník této soutěže obdrží zelený trikot, ve kterém je povinen startovat.             
                           
D. Soutěž družstev   
Hodnocení družstev se v jednotlivých etapách se provádí součtem individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva.
V případě rovnosti časů v klasifikaci etapy, jsou příslušná družstva rozdělena :
a/ podle lepšího součtu umístění nejlepších tří závodníků družstva v dané etapě
b/ podle umístění jejich nejlepšího závodníka v cíli příslušné etapy
Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva, dosažených ve všech hodnocených
etapách. V případě rovnosti časů v celkové klasifikaci rozhoduje : 
a/ vyšší počet 1.míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách          
b/ dále vyšší počet 2.míst atd.
Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka družstva v celkovém pořadí soutěže jednotlivců.
Družstvo redukované na méně než 3 členy je z hodnocení vyloučeno.
Pořadí priority trikotů :
a/ žlutý b/ fialový c/ zelený
V případě, že některý závodník je držitelem více trikotů, bude trikot poskytnut dalšímu jezdci v pořadí té dané soutěže.
ZNAČENÍ TRATĚ
Bude provedeno žlutou barvou na vozovce. Značení kilometráže, vrchařských prémií a bufetu, bude provedeno tabulemi na pravé straně 
vozovky. Cíl bude označen bílou páskou na vozovce a transparentem s nápisem CĺL.
Cíl etapy : 20 - 10 - 5 - 4 - 3 - 2 km. 
Poslední km bude označen červeným praporkem a tabulí 1 km.
Vrchařská prémie : 1 km, 200 m, 100 m, PRÉMIE.
Další :  0. km - reálný start
50. km - občerstvení z doprovodných vozidel (začátek)
posledních 20  km - občerstvení z doprovodných vozidel (konec)
Závodník, který bude postižen pádem či defektem v posledních třech kilometrech etapy, obdrží v cíli čas skupiny, ve které se v tomto okamžiku 
nacházel.
ZDRAVOTNĺ ZAŘÍZENĺ
poliklinika Žďár nad Sázavou - ul.Studentská :  566 690 210 Záchranná služba :
nemocnice Nové Město na Moravě - ul.Žďárská :  566 801 111 155
poliklinika Bystřice nad Pern. - ul.Zahradní :  566 688 221
nemocnice Polička - ul.Eimova :  461 722 700
nemocnice Havlíčkův Brod - ul.Husova :  569 472 111
MECHANICKÁ VOZIDLA
Označení vozidel se vydává v kanceláři závodu nejpozději 1 hodinu před startem na předložení licence funkcionáře. 
Do konvoje budou zařazena pouze vozidla, která vyhovují čl.S0337 pravidel cyklistiky pro závody na silnici.
Pořadí pro první etapu bude losováno na poradě vedoucích družstev.
DOPINGOVÁ KONTROLA
Bude prováděna podle Pravidel lékařské kontroly UCI.
CENY - VYSOČINA 2019

Konečné hodnocení soutěže

CZK 1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa jednotlivců bodovací vrchařská
1.místo 4 000 4 500 4 500 4 000 4 500 2 000 2 000
2.místo 3 000 3 200 3 200 3 000 3 200 1 500 1 500
3.místo 1 700 2 000 2 000 1 700 2 500 1 000 1 000
4.místo 900 1 100 1 100 900 1 800 700 700      
5.místo 700 800 800 700 1 200 500 500      
6.místo 500 700 700 500 700 x x      
7.místo 300 500 500 300 500 x x      
8.místo 200 300 300 200 400 x x      
                           
                           
Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC. 
                           
                           
          Milan  P l o c e k   v.r.            
          ředitel závodu